Programy dotacyjne

Programy 2014-2020 dysponujące środkami Unii Europejskiej

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – program wspiera inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska, współpracę B+R, edukację, inwestycje w nowe technologie, szkolenia.

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w rozwijanie biznesu z wykorzystaniem współpracy B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – finansuje działania w kierunku zatrudnienia i mobilności pracowników, włączenia społecznego i walki z ubóstwem, inwestowania w edukację, nabywanie umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wspiera inwestycje w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

  • Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – dofinansowuje projekty realizowane w ramach partnerstwa przygranicznego

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – program oferuje wsparcie na inwestycje w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie grup producenckich, przetwórstwo produktów rolnych, rolnictwo ekologiczne, rozwój infrastruktury rekreacyjnej/turystycznej na terenach wiejskich.